بایگانی برچسب: کباب پز تابشی اتوماتیک زرین

توسط نمونه کارها در

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فروش دستگاه کباب پز اتوماتیک زرین  تابش استیلا به شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت فولاد مبارکه اصفهان  با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

فرودگاه مهراباد

فروش کباب پز اتوماتیک زرین تابش استیلا به فرودگاه مهر آباد تهران فرودگاه مهرآباد تهران با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

استان مقدس حرم حضرت معصومه(س)

فروش دستگاه کباب پز اتوماتیک زرین به آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) این واحد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

اداره نوسازی مدارس استان مرکزی

فروش کباب پز اتوماتیک زرین تابش استیلا به اداره نوسازی مدارس استان مرکزی این واحد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

حفاظت فرودگاه مهراباد

فروش کباب پز اتوماتیک زرین تابش استیلا به حفاظت فرودگاه مهرآباد این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

سازمان صنایع ومعادن

فروش کباب پز اتوماتیک زرین به سازمان صنایع و معادن این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شرکت مدیریت برق ایران

فروش کباب پز اتوماتیک زرین تابش استیلا به شرکت مدیریت برق ایران این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شرکت تاسیسات دریایی ایران

فروش کباب پز اتوماتیک زرین تابش استیلا به شرکت تاسیسات دریایی ایران این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

سازمان هوا و فضا

فروش کباب پز اتوماتیک زرین تابش استیلا به سازمان هوا فضا این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

    سبد خرید